Çağla Tuğba Dortluoğlu

Çocuk Kumandalı Ebeveynler

13x21 cm

 100,00  80,00

Stokta

Stok kodu: 9786053234821 Kategoriler:

Açıklama

”Bu kitab? yazmam?n en büyük nedeni yine çocuklar, onlardan sürekli yeni ?eyler ö?reniyorum, umar?m hayat boyu da ö?renmeye devam ederim. ‘Çocuk Kumandal? Ebeveynler’ dememin nedeni; yeti?kinlerin çocuk yeti?tirirken iyi niyetle yapt??? hatalar?n çocuklar taraf?ndan çok iyi gözlenip kullan?lmas? ile ilgili. Kitab?m?n dili oldukça yal?n olup örneklerle zenginle?tirilmi?tir. Akademik platform halka indirgenmedikçe bilgi i?levsel olmuyor maalesef. Dilerim bu eser gelecek nesillerin daha sa?l?kl? yeti?mesi için faydal? olur. Unutmayal?m çocuklar bu dünyaya tertemiz olarak geliyor ve sizlerden ne görüyorsa onu yans?t?yorlar. Lütfen ya?ad???n?z her krizi ebeveynli?inizi sorgulama f?rsat? olarak görün. Çünkü en iyi ö?retmen çocuklar?n?zd?r. Dilerim ki bu kitap; muhte?em ebeveynler olman?z için size ???k tutar.”
Uzman Psikolog
Ça?la Tu?ba Dortluo?lu
Üniversite y?llar?ndaki çal??kanl???n? mesleki ya?am?nda da devam ettiren Ça?la Tu?ba Dortuo?lu ‘Çocuk Kumandal? Ebeveynler’ adl? kitab? ile çocuk e?itiminin büyük bir bo?lu?u olan, çok önemli bir noktaya de?inmektedir. Çocuk e?itimi ya?am ?artlar?na göre de?i?meli ve çocuk gelece?e haz?rlanmal?d?r. Özellikle içinde bulundu?umuz teknoloji ça??nda bu de?i?im daha çok kendini göstermekte ve klasik çocuk e?itimi zamana ayak uyduramamakta, dolay?s?yla çocuklar?m?z çe?itli sorunlarla kar?? kar??ya kald?klar?nda onlarla ba?a ç?kmakta s?k?nt? çekmektedir. Dortluo?lu kitab?nda, çocuklar?n sa?l?kl?, ki?ilikli ve uyumlu geli?meleri için gerekli e?itsel davran??lar?, bilimsel olarak sade bir dille, örneklerle ele alm?? ve ebeveynlere aç?klamalar yapm??t?r. Aile terapisi e?itimlerinde verilmeye çal???lan ve tekrarlara ra?men bir türlü a??lamayan bu sorunu kitap olarak yay?nlamak suretiyle topluma büyük bir de?er kazand?rm??t?r. Tüm anne ve babalar hatta tüm yeti?kinlere ?srarla önerece?im çok yararl? bir ba?ucu kitab?d?r.
Prof. Dr. Mücella Ulu?

Ek bilgi

Ağırlık 0.5 kg
Boyutlar 10 × 10 × 1 cm
format

pagecount

series

writer

printdate

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.