Ahmet Ege

Bir Düğün Bir Cenaze

13x19.5 cm

 121,00  96,80

Stokta

Stok kodu: 9786053238065 Kategoriler:

Açıklama

”Bir otelin üst kat?nda bir toplant? için bekle?en insanlar?n aras?nday?m. Onlar?n yüzüne bakt???mda bir tedirginlik hissediyorum; do?ru saat do?ru yer fakat sanki yanl??l?kla bir hafta önce gelmi?ler gibi. Tarihin yanl?? olmas?na ra?men otel görevlileri yine de yard?mc? olmaya çal???yor. Konuklar? büyük bir salona al?yorlar. Biraz sonra bir ???k e?li?inde kulaklar? sa??r eden frekansta bir ses duyuyoruz. Hepimiz bir tuhafl?k oldu?unu anl?yoruz. Birden kar??m?zda bizden ayr? bir grup insan görüyoruz. Kaç ki?i olduklar?n? hat?rlayam?yorum ama sesin onlardan kaynakland???n? hissediyoruz. ?çimizden onlara ate? edenler oluyor ancak kur?unlar onlar?n içinden geçip zarar vermeden gidiyor. Bu insanlara kar?? bir ?eyler yapman?n anlams?zl??? yay?l?yor bir anda… Sonra hep beraber bir a??zdan ‘Siz ne biçim insanlars?n?z?’ diye sorarken garip bir tebessüm de olu?uyor yüzümüzde. Ayn? anda hayretle onlar?n uzayl? oldu?unu kavr?yoruz. Onlar insan de?iller, sadece insan k?l???na girmi? uzayl?lar Bir dü?man gibi davranm?yorlard?, gerçi kula??m?z? ç?nlatan bir sesle epey rahats?z etmi?lerdi ve kaçmam?za engel olmu?lard? ama bizi öldürmemi?lerdi de… ?çimizden bu durumu sindiremeyen birinin, önce elinde bir süre bekletti?i el bombas?n? bir anda f?rlatt???n? gördüm. Ben dahil salondaki herkes kaç??t? ancak uzayl?lardan biri bombay? yakalad?, iki elinin aras?nda sanki camdan yap?lm?? bir balon içerisinde bir ?eyleri titre?tirerek anla??lmaz hareketler yap?yordu. Sonunda o cam balon içerisinde iki tane muhte?em pandomim sanatç?s? belirdi. Beyaz-k?rm?z? renklerin a??rl?kta oldu?u capcanl? görünen, a??r? makyajl? ve birbirleri ile çok uyumlu davran??lar? olan biri erkek biri kad?n iki pandomim sanatç?s?… Hep beraber bu görüntüyü büyük bir ?a?k?nl?k ve hayranl?kla izledik. Kendimizi alk??lamaktan al?koyamad?k ama biz alk??lar alk??lamaz bu iki pandomim sanatç?s? birbirleriyle bozu?maya, birbirlerine kötü kötü bakmaya ba?lad?lar. Onlar? olu?turan uzayl?n?n yüzü as?ld?. Alk???n uzayl?lar aras?nda ho? olmayan bir anlama sahip oldu?unu anlam??t?k ama sanatla ilgili olduklar? kesindi. Pandomim sanatç?lar?n? cam balon içerisinde olu?turan insan k?l???ndaki bu uzayl? ilgisini ba?ka bir yöne çevirmi?ti, hemen yan tarafta duran piyanoyu göstererek kendinden emin ve hayranl?k dolu bir gülümsemeyle ‘Muhte?em’ dedi.”

Ek bilgi

Ağırlık 0.5 kg
Boyutlar 10 × 10 × 1 cm
format

pagecount

series

writer

printdate

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.