Metin Tulga

Avrupa’nin Yeniçag ’da Gelisme ve Zenginlesmesine Karsin Osmanli Devleti’nin Gerilemesinin Nedenleri

13x19.5 cm

 170,00  136,00

Stokta

Stok kodu: 9786052961889 Kategoriler:

Açıklama

Son y?llarda Osmanl? Devleti’nin e?itim, toplum ve ordu yönetimi, Osmanl? hayranlar? taraf?ndan öylesine ön plana ç?kar?ld? ki insan?n akl?na örtülü de olsa bu duruma büyük bir özlemin olu?tu?u veya olu?turulmak istendi?i fikri geliyor. Türkiye’nin Ortado?u’da tekrar hasta adam olarak üstelik bölünmü? bir hasta devletler toplulu?u olarak olu?turulmaya çal???ld??? aç?kça gözler önünde ve konu henüz kamuoyuna mal olmu?ken, bu kitab?m? bir an önce okurlar?mla payla?may? ye?ledim. Özellikle yeti?tirilmesi dü?ünülen inançl? gençli?in 16. yüzy?ldan itibaren nas?l bir Osmanl? Devleti olu?tu?unu ve bu Osmanl?’n?n korunmas? için emperyalist devletlerin nas?l bir çaba içinde bulundu?unu, Atatürk 1920 y?l?nda beyanlar?nda dile getirmi?tir. ”Toparlanma sürecini ba?aramamam?z sonucu, durum Avrupa lehine ve Osmanl? Devleti aleyhine geli?me göstermi?, Türkiye’yi ortadan kald?rmak, topraklar?n? payla?mak isteyenler, aralar?ndaki ç?karlar? payla?arak birle?mi? ve ittifak etmi?lerdir. Bunun sonucu Türkiye iç hayat?na ve iç yönetimine s?zm??lar, ?slah etmek, uygarla?t?rmak gibi bir tak?m bahanelerle Türkiye zihinleri tamamen bozulmu?, art?k durumu düzeltmek, hayat bulmak insan olmak için mutlaka Avrupa’dan nasihat almak ve bütün i?lerini Avrupa emellerine uygun yürütmek gibi bir tak?m zihniyetler ortaya ç?km??t?r. Oysa hangi istiklal vard?r ki yabanc?lar?n önerileri ile, yabanc?lar?n planlar?yla yükselebilsin? ??te Türkiye bu yanl?? zihniyetle sakat olan baz? yöneticiler yüzünden her saat, her gün, her yüz y?l biraz daha fazla gerilemi?, daha dü?mü?tür.” ÇÖZÜM, Osmanl? Devleti yönetim zafiyetini gidermesi ve ekonomiyi güçlendirmesi gerekirken, kurtulu?u yabanc? uzmanlar ve d??ar?dan silah ve mühimmat?n sa?lanmas?nda aram??, üstelik sava? giderleri, toprak kay?plar?, kaybedilen topraklardan gelen göçmenlerin beslenme ve mesken sorunlar? kadar, vergi toplanmas?n?n da aksamas?, esasen sa?l?ks?z bir yap? içinde bulunan ekonomiyi çöküntüye u?ratm??t?r. Yanl?? borçlanmalar çöküntüyü do?urmu?, ödenemeyen borçlar, al?nan borcun uygun yerlerde kullan?lamamas?, çözümün yabanc? uzmanlar yard?m?nda aranmas?, vergilerin yabanc? devletlerin kurdu?u düzen ile toplanmas? sonucunu do?urmu?tur. ”Biz kendi ülkemizi yönetemiyoruz Yabanc?lar gelsin bize ak?l versin” ?eklindeki dü?ünce ülkeyi içinden ç?k?lamaz duruma getirmi?, bu yolla Avrupa sömürgesi olmak kaç?n?lmaz olmu?tur. Yazar, Osmanl? Devleti’nin duraklama, gerileme, yok olma dönemi olan yakla??k 300 y?ll?k bir sürecin nas?l geli?ti?ini ve bu dönemde geli?en ve kalk?nan Avrupa ile olan ili?kilerini ara?t?rm?? ve irdelemi?tir.

Ek bilgi

Ağırlık 0.5 kg
Boyutlar 10 × 10 × 1 cm
format

pagecount

series

writer

printdate

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.